Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Klikając przycisk „Zarejestruj” akceptujesz Regulamin.

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Usługodawca – Maciej Loch IT MONSTER z siedzibą w Świętochłowicach 41-605, Bytomska 55/3, NIP: 6272739604, REGON: 243663761, TELEFON: 502744886.
 2. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. Narzędzie internetowe – platforma transcribe.skyier wykorzystująca technologię sztucznej inteligencji, aby zapewnić dokładną i doskonałą usługę zautomatyzowanej transkrypcji. Platforma działa pod adresem https://transcribe.skyier.com/.
 4. Produkt – transkrypcje plików dźwiękowych stworzonych przy użyciu Narzędzia internetowego.
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Narzędzia internetowego przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Umowa – dokument o świadczeniu Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą.
 8. Osoba fizyczna – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.
 9. Użytkownik – Firma lub Osoba fizyczna, która korzysta z Usług udostępnianych przez Narzędzie internetowe na mocy niniejszego Regulaminu.
 10. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Użytkownika, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by rozpocząć i kontynuować pracę, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 11. Rejestracja – formularz elektroniczny, którego wypełnienie przez Użytkownika stanowi jeden z warunków korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Narzędzie internetowe.
 12. Login – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail) wskazany podczas Rejestracji.
 13. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w Narzędziu internetowym.
 14. Opłata – kwota wpłacona na rzecz przyszłych usług.
 15. Oprogramowanie – autorskie skrypty w oparciu, o które działa Narzędzie internetowe, będące własnością Usługodawcy.
 16. Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień, na temat Usługi, przesyłana do Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności.
 17. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Narzędziu internetowym.
 18. Cennik – zestawienie cen za świadczenie Usługi, o której mowa w Regulaminie, stanowiąca integralną część Umowy.
 19. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika.
 20. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail) wskazany podczas Rejestracji.

Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca świadczy usługi płatne.
 2. W ramach Usług płatnych Użytkownik, po dokonaniu rejestracji, ma możliwość doładowania swojego konta wybraną kwotą, która będzie przeznaczona na przyszłe Usługi zgodnie z cennikiem Narzędzia internetowego.

Zawieranie umowy

 1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usługi o charakterze płatnym możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacją postanowień zawartych w Regulaminie, a także po dokonaniu Rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. A następnie zweryfikowaniu konta poprzez kliknięcie w link otrzymany na Adres e-mail. Łączne spełnienie warunków opisanych w niniejszym punkcie jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie z Narzędzia internetowego.

Rozwiązanie umowy

 1. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
 • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu
 • umieszczania przez Użytkownika plików niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami
 • wykorzystywania przez Użytkownika Narzędzia internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 1. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym momencie. I odbywa się poprzez usunięcie Konta. Opcja ta dostępna jest w panelu Użytkownika.
 2. Po usunięciu Konta nie będziemy w stanie odzyskać Twoich plików, więc przed usunięciem Konta pobierz wszystkie transkrypcje.
 3. Po rozwiązaniu umowy Usługodawca nie jest zobowiązany do przechowywania plików Użytkownika i może usunąć Konto oraz wszelkie dane użytkownika (prócz danych księgowych wymaganych prawem) natychmiast po rozwiązaniu Umowy.

Płatności

 1. Po dokonaniu Rejestracji użytkownik może przez dowolny okres czasu korzystać bezpłatnie z Narzędzia, ale do momentu wykorzystania otrzymanych 60 minut transkrypcji. Po tym okresie ma możliwość doładowania swojego konta wybraną kwotą, która będzie przeznaczona na przyszłe usługi zgodnie z cennikiem Narzędzia internetowego.
 2. Wszystkie rozliczenia za korzystanie z Narzędzia odbywają się w formie prepaid, co oznacza, że Użytkownik opłaca Usługę przed jej wykonaniem. Opłaty wnoszone są z góry za przyszłe Usługi.
 3. Wielkość opłat została określona w Cenniku, dostępnym na stronie https://transcribe.skyier.com.
 4. Po zaksięgowaniu płatności, Użytkownik otrzyma fakturę VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej na główny adres e-mail danego konta lub wskazany adres do wysyłki faktur.
 5. W przypadku braku wystarczających środków finansowych na koncie Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości wykonywania dalszych Usług na rzecz Użytkownika.

Zwroty

 1. Nie dokonujemy zwrotów za wykonaną Usługę. W przypadku niezadowolenia z jakości transkrypcji, Użytkownik może zgłosić reklamację, która zostanie rozpatrzona przez nasz zespół.
 2. W przypadku usunięcia konta, użytkownik ma możliwość ubiegania się o zwrot niewykorzystanych na koncie środków o ile ilość środków jest większa od ilości środków otrzymanych na próbę. Proces zwrotu zostanie zainicjowany po weryfikacji poprawności danych Użytkownika oraz po potwierdzeniu przez nas faktury za wcześniej opłacone usługi.
 3. Środki otrzymane na próbę nie podlegają zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
 4. Zwrot środków zostanie dokonany na rachunek bankowy podany przez użytkownika w terminie do 14 dni od otrzymania wiadomości email na adres hello@skyier.com, z tytułem Prośba o zwrot.

Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik powinien zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@skyier.com, z tytułem Reklamcja.
 2. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Polityka prywatności transcribe.skyier.com wyjaśnia jakie i w jakim celu Dane Osobowe są zbierane i kto jest ich Administratorem.
 2. Usługodawca, w związku z przetwarzaniem powierzonych mu przez Użytkownika danych osobowych korzysta z usług Amazon Web Services, Inc. w zakresie hostowania usług typu cloud, w zakres których wchodzi Amazon EC2 do utrzymywania warstwy aplikacji oraz warstwy persistence, Amazon CloudFront jako Content Delivery Network, Amazon SES do obsługi wiadomości transakcyjnych, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Użytkownik akceptuje warunki umowy powierzania przetwarzania danych osobowych.

Prawa autorskie

 1. Treści audiowizualne (wideo/audio) przesłane do transcribe.skyier.com są własnością Użytkownika. Udzielasz transcribe.skyier.com pozwolenia na korzystanie z tych treści audio/wideo wyłącznie w celu świadczenia Usług.

Odpowiedzialność za prawa autorskie

 1. Skyier szanuje własność intelektualną innych. Dlatego niezwłocznie rozpatrzy i zbada zawiadomienia o domniemanym naruszeniu oraz podejmie odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Zawiadomienia należy składać na adres: hello@skyier.com, z tytułem Prawa autorskie.
 2. Usługodawca uniemożliwi dostęp do Narzędzia internetowego dla Użytkowników, będącymi wielokrotnymi sprawcami naruszenia. Żaden zwrot pieniędzy nie zostanie przyznany.

Wyłączenie z odpowiedzialności

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Narzędzia internetowego i jego zawartości ponosi całkowicie na własne ryzyko.
 2. Korzystanie z Narzędzia transcribe.skyier.com odbywa się na własne ryzyko. Narzędzie jest dostarczane na zasadzie „tak jak jest”. Nie gwarantujemy, że Narzędzie w całości lub jego części będzie zawsze dostępne lub że korzystanie z niego nie zostanie przerwane.
 3. Przyjmujesz do wiadomości, że Narzędzie może nie być wolne od błędów i zgadzasz się, że istnienie jakichkolwiek drobnych błędów nie stanowi naruszenia niniejszej umowy.

Zmiany Cennika

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane przez Skyier poprzez: zamieszczenie informacji na stronie https://transcribe.skyier.com lub e-mail. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na Adres e-mail. Dalsze korzystanie z Narzędzia internetowego po otrzymaniu powiadomienia o takich zmianach będzie definitywnie uznawane za akceptację wszelkich zmian w Cenniku.

Zmiany regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane przez Skyier poprzez: zamieszczenie informacji na stronie https://transcribe.skyier.com lub e-mail. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na Adres e-mail. Dalsze korzystanie z Narzędzia internetowego po otrzymaniu powiadomienia o takich zmianach będzie definitywnie uznawane za akceptację wszelkich zmian w Regulaminie.